Stadgar

Stadgar per 2011-02-16

§ 1 Uppgifter

Byalaget, som en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, har till uppgift

– att tillvarata medlemmarnas intressen av trivsel och gemenskap inom Lilla Harrie by med omnejd.
– att driva en samlingslokal som kan uthyras i första hand till byalagets medlemmar, men även till verksamheter, som riktar sig mot lämplig verksamhet efter prövning av styrelsen.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i Byalaget beviljas den som är bosatt i Lilla Harrie by med omnejd. Även den, som tidigare haft anknytning till Lilla Harrie kan beviljas medlemskap.

§ 3 Föreningsmöten

Byalaget håller medlemsmöte då styrelsen anser det påkallat eller när begäran om föreningsmöte inkommer från minst 1/3 av Byalagets medlemmar. Årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Kallelse ska ske skriftligt senast tre veckor före mötet. Förslag som medlem vill få behandlat på årsmöte ska vara styrelsen tillhanda fjorton dagar före mötet. Vid möte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Val företas dock med slutna sedlar om någon begär det. Som mötets beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Val avgöres dock genom lottning.

Vid årsmöte ska förekomma

– val av mötesfunktionärer
– prövning av att mötet utlysts i behörig ordning
– fastställande av dagordning
– behandling av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning och resultaträkning
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– fastställande i förekommande fall av budget och arbetsplan
– fastställande av medlemsavgift
– val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter– val av revisorer och suppleanter
– val av valberedning.

§ 4 Styrelse

Styrelsen leder Byalagets verksamhet och handlägger dess ekonomi. Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter.

Ordföranden väljs för två år. Övriga ledamöter väljs för två år och avgår växelvis med halva antalet varje år. Suppleanter ska vara fem stycken och väljs växelvis för två år . Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt – om det visar sig påkallat – ett arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem erlägger senast den 28 februari den av årsmötet beslutade avgiften för verksamhetsåret. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

§ 6 Revision

Byalagets räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer som valts av årsmötet. Granskande handlingar och revisionsberättelse ska i god tid överlämnas till styrelsen för att härefter framläggas på årsmötet.

§ 7 Firmateckning

Byalagets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8 Arvoden

Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter utgår ej.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av Byalagets stadgar kan ske på ordinarie årsmöte. Sådana ändringar ska i förväg delges alla medlemmar. För beslut om ändring erfordras två tredjedels majoritet av i omröstningen deltagande medlemmar.

§ 10 Nedläggning

Nedläggning av Byalaget ska beslutas av årsmöte och biträdas av fyra femtedelar av antalet närvarane medlemmar.